Privacyverklaring

Wie is De Doortrapper?

Als De Doortrapper is Robbert Noordhoek werkzaam in Twente.

Robbert hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wil Robbert heldere en transparante informatie geven over hoe hij omgaat met persoonsgegevens.

Robbert doet er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Robbert houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat hij in ieder geval:

  • Jouw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
  • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als De Doortrapper is Robbert verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Welke persoonlijke data verzamelt De Doortrapper en waarom?

Jouw persoonsgegevens  verwerkt Robbert ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Administratieve doeleinde;
  • Communicatie over een casus en/of hulpvraag;
  • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een hulpvraag.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  • Het overeengekomen ondersteuningstraject;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Robbert de volgende persoonsgegevens opvragen:

  • Voorletters;
  • Voornaam;
  • Tussenvoegsel;
  • Achternaam;
  • Adres;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Geslacht;
  • BSN nummer;
  • Geboortedatum.

Jouw persoonsgegevens worden door Robbert opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van het ondersteuningstraject en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die jij aan Robbert geeft kunnen aan derde partijen worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maakt Robbert gebruik van een derde partij voor:

  • Het verwerken van rapportages ten behoeve van dossiervorming (Zilliz, Zorgondernemers Twente);
  • Het verzorgen van de (financiële) administratie (Zilliz, MoneyBird & Boekhoudkantoren Veldboom & Bosma);
  • Het veilig communiceren met personen waarvoor nadrukkelijk toestemming is gegeven (Zivver).

Robbert geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee hij geen verwerkersovereenkomst heeft afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) heeft Robbert uiteraard de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal Robbert de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij Robbert opvraagt. In een dergelijk geval dient Robbert medewerking te verlenen en is hij dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan Robbert persoonsgegevens delen met derden indien jij hem hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen

Robbert verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Robbert bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Robbert heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heeft hij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

  • Alle personen die namens De Doortrapper van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • Robbert hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al zijn systemen en waar mogelijk van twee-staps verificatie voor extra veiligheid;
  • Robbert past pseudonimisering toe en zorgt voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
  • Robbert maakt back-ups van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten, deze worden op een netwerkschijf opgeslagen en heeft Robbert niet bij zich onderweg;
  • Robbert test en evalueert regelmatig zijn maatregelen;
  • Robbert kent het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent jouw gegevens 

Jij hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke Robbert van jou ontvangen heeft. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Robbert of door één van onze verwerkers. Ook heb jij het recht om de door jou verstrekte gegevens door Robbert te laten overdragen aan jou of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Robbert kan je in dat geval vragen om je te legitimeren voordat hij gehoor kan geven aan voorgenoemd verzoeken.

Heb je Robbert toestemming gegeven om je persoonsgegevens te verwerken, dan heb jij altijd het recht om deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vraagt Robbert direct contact met hem op te nemen. Komen jij en Robbert er samen niet uit dan vindt Robbert dit natuurlijk vervelend. Jij hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Cookies

Deze website maakt geen gebruik van cookies en slaat daarmee geen persoonlijke gegevens op die gebruikt worden in het kader van marketing of reclame.

Vragen

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact op.

Contactgegevens

De Doortrapper t.a.v. Robbert Noordhoek

Waldeckstraat 3A

7513BR Enschede

+31 06 48 46 36 08

info (at) dedoortrapper.nl