Algemene Voorwaarden

1.1 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst tussen De Doortrapper: Handelsnaam van Robbert Noordhoek, eenmanszaak, gevestigd te Enschede, ingeschreven bij de KvK onder nummer 56891040 en een opdrachtgever, voor zover partijen niet uitdrukkelijk (schriftelijk) anders zijn overeengekomen.
 2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet. De Doortrapper en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige en, in voorkomende gevallen, bij vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 4. Een wijziging in dan wel aanvulling op een overeenkomst komt slechts tot stand wanneer zij door zowel De Doortrapper als de opdrachtgever (bij voorkeur schriftelijk) is aanvaard.

1.2 Definities

 1. Opdrachtgever: De volwassene met een vraag, biologische ouder(s), voogd, curator, bewindvoerder of mentor van cliënt, die zich met naam en adres aan De Doortrapper kenbaar heeft gemaakt en die op basis van deze algemene voorwaarden offertes ontvangt en overeenkomsten sluit met De Doortrapper.
 2. Partijen: De Doortrapper en de opdrachtgever.
 3. Aanbieding: Een aanbod tot overeenkomst die door De Doortrapper aan de opdrachtgever wordt uitgebracht.
 4. Overeenkomst: Overeenkomst tot het verlenen van diensten door De Doortrapper aan de opdrachtgever.
 5. Diensten: De door De Doortrapper ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden.

1.3 Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen van De Doortrapper zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 2. De Doortrapper kan niet aan een aanbieding worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De door De Doortrapper gemaakte aanbiedingen zijn bindend indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen de gestelde geldigheidstermijn en zonder voorbehoud of wijziging wordt bevestigd.
 4. Orders, overeenkomsten en afspraken die tot stand komen zonder een voorafgaande aanbieding zijn voor De Doortrapper eerst bindend indien en voor zover deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.
 5. De Doortrapper ontvangt van de opdrachtgever een kopie van de pgb beschikking. Dit dient als bewijs voor de belasting dat de diensten vrijgesteld zijn van btw. Het gaat hierbij niet om de toegekende bedragen.

1.4 Tarieven

 1. Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief btw en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten zoals verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 2. Het uurtarief varieert tussen de €20,- en €75,-. De hoogte van het uurtarief is afhankelijk van de hulpvraag. Het uurtarief is vrijgesteld van btw wanneer de betaling geschiedt vanuit een pgb of andere AWBZ-vergoeding.
 3. Vanuit een andere vergoeding wordt 21% btw bovenop het uurtarief berekend.
 4. Kilometers voor gemaakte activiteiten bedragen € 0,19 per km (exclusief 21% btw) en zijn niet verwerkt in de uurprijs.
 5. Wanneer De Doortrapper activiteiten voorschiet, worden deze kosten in een aparte factuur vermeld en apart betaald van de loonkosten.
 6. Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen.
 7. Per verrichte dienst wordt een minimale afname van twee uur in rekening gebracht. Tariefwijzigingen worden in overleg en vooraf schriftelijk vastgelegd.

1.5 Betalingen

 1. De betaling dient bij de levering van de dienst te geschieden middels storting of overmaking op ING rekening 6523599 t.n.v. DE DOORTRAPPER te Enschede, binnen de op de factuur vermelde datum, of anderszins door De Doortrapper te bepalen.
 2. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. Bij non-betaling, niet tijdige betaling en/of niet volledige betaling is De Doortrapper bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 4. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeid gaande (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van €250,-.

1.6 Duur en opzegging overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen De Doortrapper en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd of in overleg voor bepaalde tijd.
 2. De Doortrapper en de opdrachtgever zijn bevoegd de overeenkomst schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand.
 3. De Doortrapper is daarnaast gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen dan wel haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten indien de opdrachtgever, ondanks rappel, in gebreke blijft met tijdige en volledige betaling van de openstaande facturen c.q. in gebreke blijft met tijdige en volledige nakoming van andere uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 4. Voorts is De Doortrapper gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen indien er sprake is van liquidatie van de opdrachtgever, aan de opdrachtgever surseance van betaling is verleend, de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, de schuldsanering natuurlijke personen op de opdrachtgever van toepassing is verklaard, de opdrachtgever de vrije beschikking over haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest dan wel indien de opdrachtgever haar bedrijf verkoopt.
 5. Indien De Doortrapper overgaat tot opzegging of opschorting, dan is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 6. Indien De Doortrapper overgaat tot opzegging van de overeenkomst, dan zijn de vorderingen van De Doortrapper op de opdrachtgever onmiddellijk en in zijn geheel opeisbaar.
 7. Indien de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is de opdrachtgever verplicht de hierdoor ontstane directe en indirecte schade en kosten aan De Doortrapper te vergoeden.

1.7 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst dient te worden gewijzigd naar omvang, tijdschema, inhoud, kosten of voorwaarden, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Deze wijziging wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer De Doortrapper deze wijziging schriftelijk heeft bevestigd.

1.8 Dienstverlening

 1. De Doortrapper zal zich naar beste kunnen inspannen haar dienstverlening met zorg uit te voeren en staat niet in voor het bereiken van het door de opdrachtgever beoogde resultaat.
 2. De opdrachtgever is gehouden De Doortrapper alle gegevens en informatie te verstrekken die van belang kunnen zijn voor een correcte uitvoering van de overeenkomst.

1.9 Reclameren

 1. Ingeval van gegronde en tijdige reclame zal De Doortrapper te harer inzicht en in wederzijds overleg met de opdrachtgever de geboden dienst herzien en eventueel aanpassen.
 2. De opdrachtgever dient De Doortrapper in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 3. Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit haar betalingsverplichting niet op.
 4. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door De Doortrapper gemaakte kosten integraal voor rekening van de opdrachtgever.

1.10 Overmacht

 1. De Doortrapper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe geheel of gedeeltelijk gehinderd wordt door overmacht.
 2. De Doortrapper kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan negentig dagen, hebben partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

1.11 Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan opdrachten geschiedt op eigen risico.
 2. Indien De Doortrapper aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 3. De Doortrapper is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van waardevermindering van goederen of welke andere schade dan ook, welke direct of indirect gevolg zijn van de door De Doortrapper geleverde diensten.
 4. De Doortrapper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat De Doortrapper is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste dan wel onvolledige gegevens.
 5. Indien De Doortrapper aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van De Doortrapper beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 6. De Doortrapper is niet aansprakelijk voor gebreken in en schade veroorzaakt door producten die de opdrachtgever via De Doortrapper bij derden afneemt.
 7. De Doortrapper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van De Doortrapper of haar leidinggevende ondergeschikten.

1.12 Intellectueel eigendom

 1. De Doortrapper behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van intellectuele wet‐ en regelgeving.
 2. Het is de opdrachtgever verboden de door De Doortrapper aan haar beschikking gestelde bescheiden, materialen, producten en promotiemateriaal voor andere doeleinden te gebruiken, te verveelvoudigen, te openbaren, ter beschikking te stellen aan derden dan wel op andere wijze in gebruik te geven, tenzij De Doortrapper hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.

1.13 Geheimhouding

 1. De Doortrapper is gehouden aan een geheimhoudingsbeding en zal privégegevens en informatie, verkregen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in opdracht van de opdrachtgever, niet aan derden ter beschikking stellen of op enige wijze melden.

1.14 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten tussen De Doortrapper en een opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Onverminderd het recht van De Doortrapper een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de De Doortrapper, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

1.15 Slotbepaling

 1. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
 2. De nietigheid, de vernietiging of het buiten beschouwing laten van een bepaling van deze algemene voorwaarden of een deel daarvan heeft niet tot gevolg dat de overige bepalingen, respectievelijk de resterende gedeelten van de bepaling, nietig zijn, worden vernietigd, respectievelijk buiten beschouwing worden gelaten.
 3. Indien De Doortrapper in een voorkomend geval niet de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt dit niet mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat De Doortrapper het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
 4. De Doortrapper is te allen tijde bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen.